อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายสำหรับ พมจ. ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กทม.