การประชุมเปิดโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.