การนำเสนอระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายกับ พมจ. ใน 4 จังหวัดนำร่อง