ประชุมสรุปผลการตรวจสอบออกแบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย.