ผอ.ดย. เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.