ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย.
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย. สำหรับ พมจ.
  ประกาศ ผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างในโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.
  ประกาศประกวดราคาจ้างในโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาการจ้างในโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.
  ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างในโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างในโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างในโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ครั้งที่ 3
  ร่างขอบเขตงานการจัดจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ครั้งที่ 3
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างในโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ครั้งที่ 2
  ร่างขอบเขตงานการจัดจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ครั้งที่ 2
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.
  ร่างขอบเขตของงานการจัดจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.
 
รหัสผู้ใช้  
รหัสผ่าน
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม