คู่มือการใช้งานระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย.
  การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย. สำหรับ พมจ.    
  แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด...... (แบบ คปญ.1) [23-06-53]    
  อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายสำหรับ พมจ. ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กทม.    
  การประชุมเปิดโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.    
  การนำเสนอระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายกับ พมจ. ใน 4 จังหวัดนำร่อง    
  ประชุมสรุปผลการตรวจสอบออกแบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย.    
  ผอ.ดย. เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.    
 
รหัสผู้ใช้  
รหัสผ่าน
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม