ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการประกวดราคาในโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ
  คณะกรรมการเพื่อดำเนินการประกวดราคาจ้างในโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ
  คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาในโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.
  คณะกรรมการประกวดราคาจ้างในโครงการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศ
  คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารการประกวดราคาจ้างในโครงการขยายการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของ ดย.
  คณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ดย.
  คณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
 
รหัสผู้ใช้  
รหัสผ่าน
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม