คู่มือการใช้งานระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ
  คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย.
  การฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางกลุ่มเป้าหมายของ ดย. สำหรับ พมจ.    
  แบบประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด...... (แบบ คปญ.1) [23-06-53]    

สถิติจำนวนผู้สูงอายุ แยกตามภาค
 1. ภาคกลาง 76,656 คน
 2. ภาคเหนือ 77,624 คน
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62,180 คน
 4. ภาคใต้ 26,284 คน
 
รหัสผู้ใช้  
รหัสผ่าน
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม